تایم برگزاری وبینار 

جلسه مشاوره با رایگان برایان تریسی

تاریخ برگزاری وبینار : یکشنبه 1 بهمن ساعت20:20

لینک ورود به وبینار:

https://live3.eseminar.tv/ch/wb133382

وبینار فروش بدون کارمند

تاریخ برگزاری وبینار : دوشنبه 2 بهمن ساعت20:20

لینک ورود به وبینار:

https://live3.eseminar.tv/ch/wb131934