دوره نخبگان فروش تلفنی

نقشه راه رسیدن به فروش 3برابری از طریق تلفن
در 21 جلسه تخصصی به همراه 8هدیه ارزشمند

مانده تا پایان تخفیف ویژه 75درصدی

3,910,000 تومان

977,000 تومان

شماره پشتیبانی واتساپ :09156080805  خانم قنبری