شماره کارت استاد تقدسی:

شماره کارت
6037997560243835

شماره حساب
0225296917007

شماره شبا
IR 710170000000225296917007

بانک ملی
سعید تقدسی محمودی