آموزش نحوه کار با ربات ها

قدم اول : فعالسازی ربات ها 

قدم دوم  : افزایش بازدهی ربات ها 

قدم سوم  : ارسال پیام